🍀“Ét ooo Ét…. SỐNG XANH: HÀNH ĐỘNG NHỎ - THAY ĐỔI LỚN”
SỐNG XANH, BẮT ĐẦU CÙNG 4T
📥
🌱Để bắt đầu hành trình sống xanh, hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ, hạn chế rác thải nhựa theo “nguyên tắc 4T”📌 Đúng nhận, sai cãi hen...
🌟 cùng chia sẻ và thực hiện "nguyên tắc 4T" nha! >.>"
❎“Từ chối” hoặc “Thay thế”

“Tiết giảm”
♻️“Tái sử dụng”
✳️“Tái chế” Là những khái niệm xuyên suốt sẽ đồng hành cùng chúng ta trong hành trình "Sống xanh" Chần chờ chi, "Giảm nhựa ngay thôi, giảm nhựa là do chính tôi"!

------
#SongXanh