Nội dung làm việc là giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đảng, chính quyền trong việc triển khai, thực hiện Luật trẻ em năm 2016 và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các đơn vị.
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Triệu Sơn
Kết quả trong việc triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016. Công tác lãnh chỉ đạo kịp thời; Công tác tuyên truyền được lồng ghép thực hiện thông qua các hoạt động phối kết hợp giữa các ngành, đơn vị; công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em được quan tâm; việc đảm bảo quyền được chăm sóc và bảo vệ cho trẻ em được đáp ứng; việc đảm bảo chính sách giáo dục, đảm bảo quyền tham gia, đảm bảo quyền vui chơi, giải trí cho trẻ em được quan tâm, đầu tư; việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thực hiện tốt (đến nay trên địa bàn huyện không còn trẻ em lang thang, cơ nhỡ, 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, quan tâm…). Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Báo cáo giám sát của các đơn vị còn thiếu nhiều minh chứng và số liệu cụ thể; công tác tuyên truyền, phối kết hợp giữa các ngành có nhiều thời điểm còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, bị tai nạn do đuối nước vẫn còn xảy ra nhiều so với toàn tỉnh; nguồn kinh phí được phân bổ cho lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn hạn chế; công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Luật trẻ em chưa được tiến hành thường xuyên; việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh thông qua hệ thống các khu vui chơi, nhà văn hóa cho trẻ em còn hạn chế…Tại buổi làm việc huyện Triệu Sơn, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất  - Trưởng đoàn đề nghị trong thời gian tới huyện Triệu Sơn cần tập trung làm tốt các nội dung cụ thể như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật trẻ em năm 2016 đến người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em; hoàn thiện báo cáo (bổ sung số liệu, minh chứng của các ngành, đơn vị); tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của UBND huyện, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật; quan tâm tổ chức tập huấn các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Luật trẻ em; đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí, phân bổ nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác trẻ em…
Qua việc Đoàn giám sát của tỉnh cho thấy việc triển khai, thực hiện Luật Trẻ em trên địa bàn các huyện Trriệu Sơn, Ngọc Lặc, Hậu Lộc thời gian qua đã được các cấp chính quyền quan tâm, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định. Các cơ quan, đoàn thể liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Luật Trẻ em lồng ghép vào các hoạt động; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, giúp cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nâng cao đời sống, tinh thần cho trẻ em đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.