Hội đồng huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ
công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp Trung ương
(Gọi tắt là: Hội đồng Huấn luyện Trung ương)
-----------------

 

 

Hội đồng huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cấp Trung ương (gọi tắt là Hội đồng huấn luyện Trung ương) do Hội đồng Đội Trung ương quyết định thành lập theo nhiệm kỳ của Hội đồng Đội Trung ương. Hội đồng huấn luyện Trung ương chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Đội Trung ương về hoạt động kỹ năng công tác Đội và phong trào thiếu nhi; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, các hội thi, hội thảo, nghiên cứu các mô hình phục vụ cho hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trên toàn quốc.
1. Chức năng
- Tổ chức các trại huấn luyện, khóa đào tạo, lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và cán bộ chỉ huy đội theo sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương.
- Tham mưu cho Hội đồng Đội Trung ương biên soạn tài liệu, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị và các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện.
- Hội đồng huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp Trung ương có nhiệm vụ tham mưu các chủ trương, giải pháp và tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách và Chỉ huy Đội các cấp theo Quy chế hoạt động được Hội đồng Đội Trung ương ban hành.
2. Nhiệm vụ
2.1. Nhiệm vụ của Thường trực
- Thay mặt Hội đồng huấn luyện điều hành các hoạt động theo chương trình đề ra. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các thành viên Hội đồng thực hiện các chương trình công tác của Hội đồng. Chủ trì Hội đồng huấn luyện để tổ chức thực hiện các chương trình hành động, chương trình huấn luyện do Hội đồng Đội Trung ương triệu tập.
- Liên hệ với các thành viên để nắm tình hình xây dựng bài giảng, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, huấn luyện.
- Báo cáo với Hội đồng Đội Trung ương các hoạt động do Hội đồng thực hiện trong công tác huấn luyện.
2.2. Nhiệm vụ của các thành viên
- Thường xuyên tham gia sinh hoạt đóng góp ý kiến trong công tác huấn luyện, đào tạo phục vụ yêu cầu huấn luyện do Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng huấn luyện đề ra.
- Trực tiếp phụ trách một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn được phân công.
- Hội đồng huấn luyện mỗi năm họp 02 lần.
- Các thành viên được mời tham gia các hoạt động như: chuẩn bị mở các lớp tập huấn đào tạo, kiểm tra, tổ chức trại, hội thi, hội thảo... sẽ được mời họp theo kế hoạch của Hội đồng huấn luyện.
3. Các nhóm huấn luyện chuyên môn
3.1. Nhóm phương pháp công tác và kỹ năng hoạt động Đội
Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu kỹ năng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; hướng dẫn thực hành các kỹ năng: Nghi thức Đội, múa hát tập thể, trò chơi thiếu nhi, kỹ năng dã ngoại, sinh hoạt cộng đồng, sơ cấp cứu….
3.2. Nhóm nghiệp vụ hoạt động Đội
- Có nhiệm vụ thiết kế các mô hình hoạt động mẫu, biên soạn và hướng dẫn các nội dung, hình thức tập hợp thiếu nhi: xây dựng các CLB, đội, nhóm theo sở thích VHVN, TDTT, Công tác Xã hội…, tổ chức các hội thảo chuyên đề về công tác xây dựng Đội và hướng dẫn các nội dung, hình thức tập hợp thiếu niên, nhi đồng, hướng dẫn mô hình hoạt động của Đội và Sao nhi đồng; tư vấn, hướng dẫn triển khai các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đội.
4. Mối quan hệ công tác
- Hội đồng Huấn luyện Trung ương hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội đồng Đội Trung ương và chịu sự quản lý hướng dẫn về chuyên môn của Hội đồng Đội Trung ương.
- Hội đồng Huấn luyện Trung ương làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng Đội Trung ương về mọi mặt hoạt động của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm duy trì và giữ mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên Hội đồng.
- Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ thay mặt Hội đồng định kỳ báo cáo công tác với Hội đồng Đội Trung ương và thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Hội đồng Đội Trung ương. Giao Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam là đơn vị Thường trực, theo dõi hoạt động của Hội đồng; giữ mối quan hệ công tác với các ban đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng huấn luyện.