Nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng – Người Đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh hy sinh (15/02/1943 – 15/02/2023), Liên đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bản tỉnh sôi nỗi tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: tuyên truyền đến 100% cán bộ phụ trách Đội, các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng về tiểu sử Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng thông qua các chương trình Phát thanh măng non; sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng chủ điểm “Noi gương Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng – Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước”, thi Tìm hiểu kiến thức lịch sử về tiểu sử và sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng và các đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh; xây dựng các công trình măng non tuyên truyền về Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, giáo dục tinh thần yêu nước cho các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng; rà soát và tổ chức kết nạp đội viên – lớp đội viên mới mang tên Kim Đồng tại các Liên đội,….
 


Liên đội trường THCS Tân Thành, huyện Lai Vung sinh hoạt chủ điểm 
 “Noi gương Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng – Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước”

Liên đội trường Tiểu học Tân Thành B2, huyện Tân Hồng tuyên truyền về tiểu sử Anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng


Liên đội trường Tiểu học Phú Hựu, huyện Châu Thành sinh hoạt Liên đội chủ điểm “Noi gương Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng – Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước”

Cô Phạm Thị Sony, Giáo viên TPT Đội trường Tiểu học - THCS Thống Nhất, huyện Tân Hồng tuyên truyền về tiểu sử Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng và những đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 80 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước. Thông qua hoạt động, nhằm giáo dục về lòng yêu nước, sự hy sinh anh dũng với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn” của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc; góp phần làm rạng rỡ lịch sử và truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh; từ đó giúp các em xây dựng mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của dân tộc, bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ngày nay.

Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp