ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
***
Số: 20 -QĐ/HĐĐTW
 
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng
Của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
--------
 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
 
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Nhà nước;
- Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017 sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh (theo văn bản gửi kèm).
Điều 2: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những nội dung trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 3: Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ quyết định thi hành.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các đồng chí BT TW Đoàn (để báo cáo);
- Các đồng chí UV HĐĐTW;
- Lưu VP HĐĐTW.
TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Long Hải
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn