Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương 
giai đoạn 2018 - 2023

 
Hội đồng Đội Trung ương nào do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lập ra và lãnh đạo. Nhiệm kỳ của Hội đồng Đội Trung ương theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

1. Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng Đội Trung ương
- Cơ cấu
a. Cán bộ chủ chốt của Đoàn do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cử ra để lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương.
b. Đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
c. Một số cán bộ chuyên trách, hoặc được phân công làm công tác thiếu nhi.
d. Đại diện lãnh đạo các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi.
e. Đại diện lãnh đạo các ban chức năng, các cơ quan nghiệp vụ của Trung ương Đoàn có quan hệ trực tiếp với công tác Đội.
f. Một số đại diện thường trực Hội đồng Đội cấp tỉnh, thành.
g. Đại diện lãnh đạo trường sư phạm, trường phổ thông, một số giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong trường học và một số chuyên gia liên quan đến công tác trẻ em.
h. Đại diện chuyên gia, nhà khoa học về công tác trẻ em, văn nghệ sỹ, trí thức, doanh nhân, gắn bó với công tác thiếu nhi.
i. Hội đồng Đội Trung ương có thể mời cán bộ lão thành cách mạng, các cán bộ Đoàn, Đội đã trưởng thành có uy tín và kinh nghiệm làm thành viên danh dự tư vấn về công tác Đội; mời các nhà hoạt động khoa học, văn hoá nghệ thuật, hoạt động xã hội, thể dục thể thao… có khả năng và yêu mến trẻ em làm cộng tác viên.
- Số lượng: Cấp Trung ương từ 29 - 39 đồng chí

2.  Chức danh, trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng Đội Trung ương
- Chủ tịch

a.  Hội đồng Đội Trung ương là đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn. 
b. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Trung ương Đoàn về hoạt động của Hội đồng Đội, công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước.
- Các Phó Chủ tịch
a. Giúp việc cho Chủ tịch; được phân công trực tiếp phụ trách, theo dõi một số mặt công tác của Hội đồng Đội.
b. Thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Hội đồng Đội khi được ủy quyền.
- Thường trực Hội đồng Đội
Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Hội đồng Đội.
- Các Ủy viên
a. Có quyền tham gia, bàn bạc vào các quyết định của Hội đồng Đội; kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chức Đội cả nước; có trách nhiệm thực hiện quyết định của Hội đồng Đội.
b. Có quyền được cung cấp tài liệu, thông tin về công tác Đội, phong trào thiếu nhi và các vấn đề liên quan đến trẻ em.
c. Các ủy viên là cán bộ chuyên trách ở cơ quan Hội đồng Đội được phân công phụ trách theo dõi một hoặc một số lĩnh vực, chương trình công tác của Hội đồng Đội.
d. Các ủy viên là đại diện các ngành, đoàn thể, các Ban chức năng, cơ quan nghiệp vụ của Đoàn có nhiệm vụ:
+ Tích cực đóng góp xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi phù hợp với chức năng của cơ quan mình.
+ Tham gia nghiên cứu, chỉ đạo, thực nghiệm, hoàn thiện các chuyên đề, mô hình về lý luận và thực tiễn công tác Đội.
e. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng Đội Trung ương, có trách nhiệm trong thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
f. Chịu trách nhiệm về chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong mảng, lĩnh vực được phân công.

3. Cơ quan chuyên trách Hội đồng Đội
- Hội đồng Đội Trung ương có bộ máy giúp việc bao gồm các cán bộ chuyên trách công tác Đội. Biên chế cán bộ do Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp quyết định.
- Cơ quan chuyên trách Hội đồng Đội Trung ương có văn phòng, có phương tiện hoạt động cần thiết, có tài khoản riêng. Các bộ phận chuyên môn của cơ quan chuyên trách Hội đồng Đội Trung ương được hình thành theo yêu cầu công tác, do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định theo đề xuất của Thường trực Hội đồng Đội Trung ương.
- Hội đồng Đội Trung ương được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản cấp 2 của Đoàn sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.