ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số: 23 -KH/HĐĐTW

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023

--------

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch hành động số 184 - KH/HĐĐTW ngày 16/8/2018 của Hội đồng Đội Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thiếu nhi thông qua hoạt động phong trào trong giai đoạn mới, phát huy những kết quả đạt được của phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào ”Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, ý thức chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của các em đội viên, thiếu nhi.

2. Phong trào cần được tuyên truyền và triển khai rộng rãi, huy động được sự tham gia đông đảo của thiếu nhi, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo ý nghĩa giáo dục, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

 3. Kinh phí thu được từ phong trào được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tính công khai, minh bạch theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung

Tổ chức để đội viên, thiếu nhi thực hành tiết kiệm thông qua hoạt động hằng ngày, thường xuyên tại trường, lớp, gia đình; tự nguyện quyên góp các sản phẩm phế liệu, hoặc lao động để tạo nguồn kinh phí xây dựng, thực hiện các công trình măng non trong nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào các công trình để hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

2. Tuyên truyền về phong trào

Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung, phương thức triển khai phong trào, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức về phong trào “Kế hoạch nhỏ”, tập trung vào đội viên, thiếu niên, nhi đồng; phụ huynh học sinh; giáo viên. Tổ chức tuyên truyền thông qua một số phương thức sau:

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan (infographic, motion graphic, video clip, bài hát…) về lịch sử, tên gọi, ý nghĩa, nội dung, phương thức triển khai phong trào và kết quả thực hiện phong trào, tập trung giới thiệu các công trình măng non tiêu biểu đã thực hiện từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” như Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong, khách sạn Khăn Quàng Đỏ, đầu máy xe lửa thống nhất Bắc Nam và các công trình của địa phương, đơn vị…

- Tăng cường đăng tải hoạt động của Hội đồng Đội các cấp trong triển khai phong trào; giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả, từ đó thu hút sự quan tâm, hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phong trào trên hệ thống báo chí, website, fanpage của Đoàn, Đội.

- Các liên đội có hình thức tuyên truyền trực quan về phong trào trên bảng tin hoặc qua các buổi phát thanh măng non, câu lạc bộ tuyên truyền măng non. Thường xuyên lồng ghép thông tin về phong trào trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, liên đội, câu lạc bộ, đội, nhóm và các hoạt động khác do nhà trường hoặc liên đội tổ chức.  

- Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình xây dựng các tuyến tin, bài giới thiệu, tuyên truyền về phong trào, các hoạt động, giải pháp hiệu quả trong triển khai phong trào.

3. Phương thức triển khai phong trào

Các chi đội, liên đội triển khai, hướng dẫn đội viên, thiếu nhi tham gia phong trào thông qua một hoặc nhiều phương thức, cụ thể:

3.1. Thông qua quyên góp của đội viên, thiếu nhi

- Tổ chức để đội viên, thiếu nhi quyên góp giấy vụn, phế liệu, vỏ chai nước, vỏ lon nước ngọt… (sản phẩm quyên góp phải có giá trị tái sử dụng, thời gian lưu sản phẩm không gây ảnh hưởng đến môi trường) hoặc quyên góp sách, truyện, đồ chơi, quần áo... còn sử dụng được. Mỗi liên đội bố trí 01 khu vực tập kết đồ quyên góp từ phong trào, phân thành từng loại tùy thuộc tính chất và mục đích sử dụng. Các liên đội không bố trí được địa điểm tập kết thì quy định thời gian để chi đội, đội viên, thiếu nhi nộp sản phẩm về.

- Sau khi thu gom, liên đội tổ chức phân loại. Đối với sách truyện, đồ chơi, quần áo và các vật phẩm còn giá trị sử dụng, liên đội tổ chức trao tặng cho các đội viên, thiếu nhi khó khăn hoặc các đơn vị kết nghĩa. Đối với giấy vụn, phế liệu, liên đội xử lý để tạo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của phong trào.

3.2. Thông qua lao động của đội viên, thiếu nhi

- Các đơn vị tùy điều kiện thực tế tổ chức để đội viên, thiếu nhi lao động, như trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm, làm các sản phẩm thủ công (ưu tiên các sản phẩm sử dụng vật dụng tái chế); làm vệ sinh trong khuôn viên nhà trường...

- Tổ chức ngày hội, hội chợ để trưng bày và bán các sản phẩm thông qua lao động của thiếu nhi; hoặc báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường trích một phần kinh phí trong công tác vệ sinh để tạo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của phong trào.

3.3. Thông qua các hoạt động tiết kiệm khác của thiếu nhi

- Các liên đội có thể chủ động triển khai các mô hình hoạt động tiết kiệm khác của thiếu nhi, như nuôi heo đất giúp bạn đến trường, hũ gạo tình thương… phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đảm bảo mục đích, tôn chỉ của phong trào, có ý nghĩa giáo dục thiếu nhi.

- Các hoạt động tiết kiệm khác được quyên góp để hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao tặng trong dịp Trung thu, Tết nguyên đán…

3.4. Một số lưu ý

- Chỉ vận động, khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để thiếu nhi tham gia phong trào với hình thức phù hợp với điều kiện của bản thân, gia đình. Không bắt buộc thiếu nhi đóng góp kế hoạch nhỏ nếu các em không có điều kiện tham gia. Việc biểu dương thiếu nhi tích cực tham gia phong trào phải trên cơ sở tính tích cực, chủ động, thường xuyên làm kế hoạch nhỏ của các em, tuyệt đối không dựa vào số lượng đóng góp để tuyên dương,

- Tuyệt đối không yêu cầu thiếu nhi nộp tiền mặt thay cho phế liệu (trừ hình thức nuôi heo đất); không áp đặt chỉ tiêu đóng góp của thiếu nhi; không để thiếu nhi mua giấy vụn, phế liệu bên ngoài, hoặc nộp những sản phẩm không phải phế liệu (giấy trắng, đồ uống chưa sử dụng...).

- Tùy tình hình thực tế, các địa phương có thể vận động thiếu nhi đang sinh hoạt trong các Nhà thiếu nhi hoặc trên địa bàn dân cư tham gia phong trào. Tổ chức các hoạt động lao động phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không chạy theo thành tích mà chú trọng ý nghĩa giáo dục.

III. SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ PHONG TRÀO

1. Toàn bộ kinh phí thu được từ phong trào Kế hoạch nhỏ được giữ lại Liên đội, nộp về nhà trường để xây dựng Quỹ Đội, sử dụng phục vụ các nội dung sau:

- Xây dựng công trình măng non của Liên đội hoặc giúp đỡ các đơn vị kết nghĩa (như Nhà khăn quàng đỏ, điểm sinh hoạt, vui chơi, công trình giáo dục truyền thống, lịch sử cho thiếu nhi; công trình làm đẹp khuôn viên nhà trường; tủ sách, trang thiết bị phục vụ hoạt động Đội; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…) theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương;

- Phục vụ cho các hoạt động của Đội theo đúng quy định của nhà nước, Điều lệ Đội, nhưng không quá 20% tổng kinh phí thu được từ phong trào Kế hoạch nhỏ của Liên đội.

2. Vào cuối mỗi năm học, Liên đội báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng Đội cấp huyện về kết quả triển khai và tổng số kinh phí thu được từ phong trào; đồng thời xây dựng Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí đó cho năm học tiếp theo, trọng tâm là xác định công trình măng non của Liên đội. Kế hoạch của Liên đội phải được Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng Đội huyện phê duyệt; được thông qua tại Đại hội Liên đội để triển khai thực hiện.

3. Trong trường hợp Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương xác định sẽ triển khai công trình măng non của cấp mình cần vận động sự đóng góp của thiếu nhi thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ”, có thể tiến hành việc trích nộp kinh phí thu được từ phong trào từ Liên đội lên cấp trên, nhưng phải đảm bảo quy mô, giá trị, ý nghĩa giáo dục thiếu nhi của công trình, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phải được triển khai trước khi bắt đầu năm học. Thực hiện cụ thể như sau:

 - Cấp huyện: Xây dựng kế hoạch, trao đổi với các Liên đội trên địa bàn; xin ý kiến và được sự thống nhất của Hội đồng Đội cấp tỉnh. Kinh phí trích nộp để triển khai công trình măng non cấp huyện không vượt quá 20% tổng kinh phí thu được từ phong trào của các đơn vị trong toàn huyện.

- Cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch, trao đổi với Hội đồng Đội các huyện trên địa bàn; xin ý kiến, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Kinh phí trích nộp để triển khai công trình măng non cấp tỉnh không vượt quá 10% tổng kinh phí thu được từ phong trào của các đơn vị trong toàn tỉnh.

- Cấp Trung ương: Hội đồng Đội Trung ương xây dựng kế hoạch, trao đổi với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; báo cáo, xin ý kiến chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Kinh phí trích nộp để triển khai công trình măng non toàn quốc không vượt quá 5% tổng kinh phí thu được từ phong trào trên toàn quốc. Căn cứ quy mô của công trình, có thể tiến hành quyên góp nhiều hơn 01 năm học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Cấp Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đội triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào ”Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023.

- Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc phong trào.

- Vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ phong trào.

2. Cấp cơ sở

- Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai phong trào trong các trường tiểu học, trung học cơ sở.

- Làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và mục đích của phong trào tới các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc sử dụng kinh phí từ phong trào, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của phong trào.

- Hướng dẫn Hội đồng Đội các cấp và các cơ sở Đội có các hình thức ghi nhận, biểu dương các tập thể Đội và cá nhân đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia phong trào vào dịp tổng kết năm học hoặc kỷ niệm năm chẵn của phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

- Báo cáo việc thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ” kèm theo báo cáo tổng kết năm học gửi về Hội đồng Đội Trung ương.

Các nội dung của Kế hoạch này triển khai bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch cụ thể hóa thành các nội dung, giải pháp, công việc cụ thể, đảm bảo triển khai có hiệu quả phong trào.

Nơi nhận:

- VP TW, Ban Dân vận TW;

- UB VH, GD,TTN của QH;

- Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH,

- Vụ GDTC, Vụ GDCT&CTHSSV,

   Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cục TE, Bộ LĐ-TB&XH;

- Các đ/c Bí thư TW Đoàn;

- Các đ/c UV BCH, UV UBKT TW Đoàn;

- Các đ/c Ủy viên Hội đồng Đội TW khóa VIII;

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố;

- Các ban phong trào, VP TW Đoàn;

- Báo TNTP&NĐ, Tạp chí Người phụ trách,

  NXB Kim Đồng, TT TTN Trung ương,

  TT TTN miền Trung, TT TTN miền Nam,

  TT HDHĐ thiếu nhi TW, Học viện TTN VN;

- Lưu VP HĐĐTW.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Lương

Bí thư BCH Trung ương Đoàn