Ngoài việc tạo một không gian thưởng thức sách hay cho thiếu nhi; hoạt động nhằm hưởng ứng mạnh mẽ việc thực hiện mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời, lan toả đi những thông điệp để xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng.
 


 
BBT CTNĐN